Házirend

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Egyetemi Kollégiumában

(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyetemi Kollégiuma a kollégiumba felvett hallgató számára egy tanévre terjedő időtartamra egy kollégiumi férőhely használatát biztosítja. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át. A hallgató a férőhely használatáért a kollégiumnak kollégiumi díjat fizet.

(2) A hallgató saját tulajdonú elektromos berendezéseinek üzemeltetésére – a személyi számítógép és a 200 W alatti teljesítményű, szórakoztató elektronikai eszközök és háztartási gépek (tv, videó, kávé- és teafőző, vízforraló, hajszárító, villanyborotva stb.), valamint a 100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal ellátott világító eszközök kivételével – a tagkollégium vezetőjének engedélyével jogosult. A használat engedélyezésekor figyelembe kell venni a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat.

(3) Nem a kollégium tulajdonába tartozó hősugárzó, rezsó, melegszendvics sütő, merülőforraló és mikrohullámú sütő üzemeltetése szigorúan tilos!

(4) Tilos a szobákban és az így jelölt helyiségekben dohányozni, a kollégium hallgatói által használt helyiségekben tűz- és robbanásveszélyes anyagokat (például benzin) tárolni és használni.

(5) Tilos a közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni.

(6) A kollégiumban hagyott értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal!

(7) A kollégiumi férőhelyet (a szobabeosztást) a tagkollégium Kollégiumi Bizottsága jelöli ki. A férőhelyek tagkollégiumon belüli cseréjét a kollégisták kötelesek a tagkollégium vezetőjével előzetesen egyeztetni. A tagkollégiumok közötti férőhelycserét az igazgató engedélyezheti.

(8) A kollégiumi férőhelyért és az ahhoz kapcsolódó alapszolgáltatásokért a kollégista a DRHE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában meghatározott kollégiumi díjat köteles fizetni. Díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.

(9) A hallgató a tárgyhavi kollégiumi díjat a hónap 15. napjáig köteles kifizetni. Ez alól kivételt képez szeptember és február hónap, amikor lehetőség van egy hónappal később, tehát október 15-ig, ill. március 15-ig késedelmi díj mentesen befizetni a szeptember-októberi, ill. február-márciusi kollégiumi díjat.  Az a hallgató, aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklétében rögzítettek szerint késedelmes teljesítési díjat köteles fizetni. Ha ezen túlmenően sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az fegyelmi büntetést is von maga után. 60 napos elmaradás után a hallgató kollégiumi jogviszonya megszüntetésre kerül. A hallgatónak legkésőbb a kollégiumból történő kiköltözésekor valamennyi fennálló kollégiumi díj-tartozását meg kell fizetnie.

(10) A hallgató a beköltözést követően a megadott időpontig a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklétében rögzítettek szerint egyszeri amortizációs díjat köteles fizetni. A hozzájárulásból fedezi a Kollégium a hallgatók által közösen használt helyiségekben a készülékek, berendezések, eszközök javítását, esetleges cseréjét, illetve az itt keletkezett azon károkat, amelyekért senki sem tehető felelőssé. Szintén e hozzájárulásból térítendők meg a károk, ha a károkozó személye kideríthetetlen, vagy ha a károkozó személye ugyan ismert, de a kárt vele a kollégium részben vagy egészben nem tudja megtéríttetni. A hozzájárulásból esetlegesen fennmaradó összegre a kiköltöző hallgató nem tarthat igényt.

(11) A hallgató beköltözéskor a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú melléklétében rögzítettek szerint beköltözéskor egyszeri kauciót köteles fizetni. A kaució összege az utolsó havi kollégiumi díj összegéből jóváírásra kerül, amennyiben a kulcsokat hiánytalanul leadja, kollégiumi tartozása nincs, és az év folyamán károkozást nem követett el.

(12) A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie a tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a kollégium címéről kijelentkezni.

(13) A lakószobák rendjéről, tisztaságáról, takarításáról a lakók kötelesek gondoskodni.

(14) A kollégiumban állatot tartani tilos, kivéve az akváriumi díszhalakat.

(15) A folyosókon, a lakószobákban és a Kollégium közös használatú helyiségeiben (társalgó, konyha, tv-szobák, zuhanyzók, WC-k, kondi-terem, hangszerszoba, tanulók stb.), valamint a kollégium udvarán 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a pihenést lehetővé teszi. A kollégiumban, a kollégium területén vizsgaidőszakban – a nyugodt tanulás érdekében – lehetőleg egész nap fokozottan ügyelni kell a csendre.

(16) A kollégiumban 8 és 23 óra között, a lakószobákban 8 és 23 óra között a szobatársak jóváhagyásával és engedélyével meghatározott időpontig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégista a kollégiumban tartózkodik és hívásra a portán megjelenik. A látogató köteles valamely személyazonosításra alkalmas igazolványát távozásáig a portaszolgálaton leadni. Kollégiumi rendezvény esetén az igazgató a kollégium közös helyiségeiben a vendégek tartózkodását – a szervezők előzetes, írásbeli kérelmére – esetileg 23.00 óra utáni időpontig is engedélyezheti.

(17) Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül mindenki, aki nem a kollégium lakója, illetve nem bejelentkezett vendége. A kollégium életének zavartalansága érdekében minden kollégista köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.

(18) A kollégium vendégszobái – előzetes bejelentés mellett – a vendégszobákra előírt térítési díj ellenében vehetők igénybe. Vendégszobai elhelyezés szempontjából mindenki vendégnek számít, aki nem a kollégium lakója.

(19) A lakószobákban a hallgatók szállóvendéget nem fogadhatnak.

(20) Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendég elszállásolását a kollégium vezetősége megtilthatja.

(21) A kollégista a kollégiumnak a jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a felsőoktatási törvény szerint a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 50%-át.

(22) Szándékos károkozás vagy a kulcsok és a csipogó elvesztése esetén a kollégista a teljes kárt köteles megtéríteni.

(23) A kollégista által jegyzéken vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, kizárólagosan használt, kezelt leltári tárgyakért (paplan, párna, lámpa stb.) a hallgató teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.

(24) A hallgatói szobák lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetemlegesen felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, egyéb használati eszközök stb.) leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges hiányait, hibáit azonnal beírják a portán található hibabejelentő füzetbe.

(25) A kollégiumba behozott, tartott vagy tárolt személyes dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem terheli anyagi felelősség a kollégiumot olyan hallgatói károkért, amelyeket a kollégium működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő.

(26) A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani. Kötelesek gondoskodni a lakóegységekből származó szemétnek a hulladéktárolóba való – ha a lehetőség biztosított, szelektív – kihordásáról is. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó hallgatókat terhelik.

(27) Az igazgatónak és az adott tagkollégium vezetőjének, valamint a KOB erre kijelölt tagjainak joga és kötelessége a lakószobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek tisztaságát és rendeltetésszerű használatát folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzést előzetes bejelentés alapján, a szoba lakóinak jelenlétében, a szoba napirendjének lehető legkisebb zavarásával kell lefolytatni. Amennyiben a szoba lakója nem tud az ellenőrzés kijelölt időpontjában jelen lenni, a szoba ellenőrzése a szoba lakójának/lakóinak távollétében is lefolytatható, amennyiben azon a KOB képviselő és az igazgató vagy az adott tagkollégium vezetője egyaránt jelen van. Az igazgatónak vagy a tagkollégium vezetőjének megbízottja különleges esetekben (pl. kárenyhítés, életveszély elhárítása stb.) a kollégista előzetes értesítése nélkül, a kollégista távollétében is, másodmagával bemehet a lakószobákba.

(28) A fentieken kívül az igazgató vagy az adott tagkollégium vezetőjének megbízottja a rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett, karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl. fűtés ellenőrzés és állítás, épületgépészeti berendezések ellenőrzése, beszabályozása, javítási és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) szükség szerint bemehet a lakószobákba. Amennyiben az adott szoba egyetlen lakója sincs a felsorolt tevékenységek időpontjában a szobában, a megbízott csak az igazgató, az adott tagkollégium vezetője, nevelőtanára vagy egy diákmegbízottjának a jelenlétében mehet be a szobába.

(29) A kollégista köteles betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint az adott épületre vonatkozó egyetemi tűz- baleset- és munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit. Ez utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani. Ezen előírások megszegéséből származó mindennemű hatósági bírságot a hallgató köteles megfizetni.

(30) A kollégium szervezeti életét, irányítását a DRHE Egyetemi Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A kollégista a Bentlakási Szerződés aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a nevezett szabályzatban szereplő jogokat és kötelezettségeket.

(31) A kollégiumi jogviszonyból származó kötelezettségeit – különös tekintettel a Bentlakási Szerződésben, a Házirendben és a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályzatokban szereplő kötelezettségekre – vétkesen megszegő kollégista az Egyetemi Kollégium Fegyelmi Szabályzata, a DRHE hallgatója pedig ezen felül a DRHE Hallgatóinak Fegyelmi Szabályzata alapján is fegyelmi eljárás alá vonható.

(32) Az igazgató, az adott tagkollégium vezetője és nevelőtanára(i) rendszeresen ellenőrzik a házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a kollégium rendje ellen vétenek.

(33) A házirendet megsértőkkel szemben a kollégium szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint fegyelmi eljárást kell indítani. A kiróható fegyelmi büntetés a vétség súlyosságától függően a fokozatosság figyelembe vétele nélkül is alkalmazható.

(34) A Házirendben nem szabályozott kérdésekre a hatályos felsőoktatási jogszabályok és egyetemi, illetve kollégiumi szabályzatok, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.