Házirend

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Egyetemi Kollégiumában

(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyetemi Kollégiuma a kollégiumba
felvett hallgató számára egy tanévre terjedő időtartamra egy kollégiumi férőhely használatát
biztosítja. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem
adhatja át. A hallgató a férőhely használatáért a kollégiumnak kollégiumi díjat fizet.
(2) A hallgató saját tulajdonú elektromos berendezéseinek üzemeltetésére – a személyi
számítógép és a 200 W alatti teljesítményű, szórakoztató elektronikai eszközök és háztartási
gépek (tv, videó, kávé- és teafőző, vízforraló, hajszárító, villanyborotva stb.), valamint a 100 W
alatti teljesítményű fogyasztókkal ellátott világító eszközök kivételével – a tagkollégium
vezetőjének engedélyével jogosult. A használat engedélyezésekor figyelembe kell venni a tűz-
, baleset- és érintésvédelmi előírásokat.
(3) Nem a kollégium tulajdonába tartozó hősugárzó, rezsó, melegszendvics sütő,
merülőforraló és mikrohullámú sütő üzemeltetése szigorúan tilos!
(4) Tilos a szobákban és az így jelölt helyiségekben dohányozni, a kollégium hallgatói által
használt helyiségekben tűz- és robbanásveszélyes anyagokat (például benzin) tárolni és
használni.
(5) Tilos a közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni.
(6) A hallgató által a kollégium területére bevitt, 50.000.- Ft feletti értékű tárgyi eszközöket a
tagkollégium vezetőjének be kell mutatni, és azt a szobaleltár függelékébe fel kell venni,
jelezve, hogy az adott tárgynak ki a tulajdonosa, és hogy az adott tárgy a kollégium leltárában
nem szerepel. A kollégiumban hagyott értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal!
(7) A kollégiumi férőhelyet (a szobabeosztást) a tagkollégium Kollégiumi Bizottsága jelöli ki. A
férőhelyek tagkollégiumon belüli cseréjét a kollégisták kötelesek a tagkollégium vezetőjével
előzetesen egyeztetni. A tagkollégiumok közötti férőhelycserét az igazgató engedélyezheti.
(8) A kollégiumi férőhelyért és az ahhoz kapcsolódó alapszolgáltatásokért a kollégista a DRHE
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában meghatározott kollégiumi díjat köteles fizetni.
Díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.
(9) A hallgató a tárgyhavi kollégiumi díjat a hónap 15. napjáig köteles kifizetni. Az a hallgató,
aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Hallgatói Térítési
és Juttatási Szabályzat 9. számú melléklétében rögzítettek szerint késedelmes teljesítési díjat
köteles fizetni. Ha ezen túlmenően sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az fegyelmi
büntetést is von maga után. 60 napos elmaradás után a hallgató kollégiumi jogviszonya
megszüntetésre kerül. A hallgatónak legkésőbb a kollégiumból történő kiköltözésekor
valamennyi fennálló kollégiumi díj-tartozását meg kell fizetnie.
(10) A hallgató beköltözéskor a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú
melléklétében rögzítettek szerint egyszeri amortizációs díjat köteles fizetni. A hozzájárulásból
fedezi a Kollégium a hallgatók által közösen használt helyiségekben keletkezett azon károkat,
amelyekért senki sem tehető felelőssé. Szintén e hozzájárulásból térítendők meg a károk, ha
a károkozó személye kideríthetetlen, vagy ha a károkozó személye ugyan ismert, de a kárt vele
a kollégium részben vagy egészben nem tudja megtéríttetni. A hozzájárulásból esetlegesen
fennmaradó összegre a kiköltöző hallgató nem tarthat igényt.
(11) A hallgató beköltözéskor a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú
melléklétében rögzítettek szerint beköltözéskor egyszeri kauciót és kulcsletéti díjat köteles
fizetni. A befizetett kauciót, valamint a kulcsletéti díjat év végén visszakapja, amennyiben a
kulcsokat hiánytalanul leadja, és az év folyamán károkozást nem követett el.
(12) A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell
tennie a tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának
megszűnésekor köteles a kollégium címéről kijelentkezni.
(13) A lakószobák rendjéről, tisztaságáról, takarításáról a lakók kötelesek gondoskodni.
(14) A kollégiumban állatot tartani tilos, kivéve az akváriumi díszhalakat.
(15) A folyosókon, a lakószobákban és a Kollégium közös használatú helyiségeiben (társalgó,
konyha, tv-szobák, zuhanyzók, WC-k, kondi-terem, hangszerszoba, tanulók stb.) 23 órától
reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a pihenést lehetővé teszi. A kollégiumban,
vizsgaidőszakban – a nyugodt tanulás érdekében – lehetőleg egész nap fokozottan ügyelni kell
a csendre.
(16) A kollégiumban 8 és 23 óra között, a lakószobákban 8 és 23 óra között a szobatársak
jóváhagyásával és engedélyével meghatározott időpontig fogadható látogató. Látogató csak
abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégista a kollégiumban
tartózkodik és hívásra a portán megjelenik. A látogató köteles valamely személyazonosításra
alkalmas igazolványát távozásáig a portaszolgálaton leadni.
(17) Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül
mindenki, aki nem a kollégium lakója, illetve nem bejelentkezett vendége. A kollégium
életének zavartalansága érdekében minden kollégista köteles felelősséget vállalni látogatója
magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
(18) A kollégium vendégszobái – előzetes bejelentés mellett – a vendégszobákra előírt térítési
díj ellenében vehetők igénybe. Vendégszobai elhelyezés szempontjából mindenki vendégnek
számít, aki nem a kollégium lakója.
(19) A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók azonos nemű
vendégeket fogadhatnak. Ennek feltétele, hogy a hallgató a portán beszerezhető
„Szállásigénylő lapot” kitöltse, azon az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a
vendégfogadáshoz, a lapot a vendég érkezésekor a kollégista a portán leadja, majd a vendég
távozásakor a vendég szállásköltségét megfizeti. Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni
legfeljebb 3 egymást követő éjszaka lehet. A vendég magatartásáért az őt fogadó kollégista
tartozik felelősséggel.
(20) Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendég elszállásolását a kollégium
vezetősége megtilthatja.
(21) A kollégista a kollégiumnak a jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel
tartozik. Gondatlan károkozás esetén a felsőoktatási törvény szerint a kártérítés mértéke nem
haladhatja meg a károkozás napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 50%-át.
(22) Szándékos károkozás esetén a kollégista a teljes kárt köteles megtéríteni.
(23) A kollégista által jegyzéken vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási
kötelezettséggel átvett, kizárólagosan használt, kezelt leltári tárgyakért (ágynemű,
lámpa stb.) a hallgató teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.
(24) A hallgatói szobák lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért
egyetemlegesen felelősek. Beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, paplan, párna, egyéb
használati eszközök stb.) leltár szerint átveszik, illetve a szoba és tartozékainak esetleges
hiányait, hibáit azonnal beírják a portán található hibabejelentő füzetbe.
(25) A kollégiumba behozott, tartott vagy tárolt személyes dolgok eltűnéséért,
megrongálódásáért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem terheli anyagi
felelősség a kollégiumot olyan hallgatói károkért, amelyeket a kollégium működési körén kívül
eső elháríthatatlan ok idéz elő.
(26) A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a lakók kötelesek tisztán tartani.
Kötelesek gondoskodni a lakóegységekből származó szemétnek a hulladéktárolóba való – ha
a lehetőség biztosított, szelektív – kihordásáról is. A takarítás elmulasztásából származó
többletkiadások, illetve közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó hallgatókat
terhelik.
(27) Az igazgatónak vagy a tagkollégium vezetőjének megbízottja különleges esetekben (pl.
kárenyhítés, életveszély elhárítása stb.) a kollégista előzetes értesítése nélkül, a kollégista
távollétében is, másodmagával bemehet a lakószobákba.
(28) A fentieken kívül az igazgató vagy az adott tagkollégium vezetőjének megbízottja a
rendeltetésszerű használat ellenőrzése végett, karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl.
fűtés ellenőrzés és állítás, épületgépészeti berendezések ellenőrzése, beszabályozása, javítási
és karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) szükség szerint bemehet a
lakószobákba. Amennyiben az adott szoba egyetlen lakója sincs a felsorolt tevékenységek
időpontjában a szobában, a megbízott csak az igazgató, az adott tagkollégium vezetője,
nevelőtanára vagy egy diákmegbízottjának a jelenlétében mehet be a szobába.
(29) A kollégista köteles betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait, az érvényes
közegészségügyi előírásokat, valamint az adott épületre vonatkozó egyetemi tűz- baleset- és
munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit. Ez utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző
hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani. Ezen előírások megszegéséből származó
mindennemű hatósági bírságot a hallgató köteles megfizetni.
(30) A kollégium szervezeti életét, irányítását a DRHE Egyetemi Kollégiumának Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg. A kollégista a Bentlakási Szerződés aláírásával magára
nézve kötelező érvényűnek ismeri el a nevezett szabályzatban szereplő jogokat és
kötelezettségeket.
(31) A kollégiumi jogviszonyból származó kötelezettségeit – különös tekintettel a Bentlakási
Szerződésben, a Házirendben és a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályzatokban szereplő
kötelezettségekre – vétkesen megszegő kollégista az Egyetemi Kollégium Fegyelmi
Szabályzata, a DRHE hallgatója pedig ezen felül a DRHE Hallgatóinak Fegyelmi Szabályzata
alapján is fegyelmi eljárás alá vonható.
(32) Az igazgató, az adott tagkollégium vezetője és nevelőtanára(i) rendszeresen ellenőrzik a
házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a
kollégium rendje ellen vétenek.
(33) A házirendet megsértőkkel szemben a kollégium szervezeti és működési szabályzatában
foglaltak szerint fegyelmi eljárást kell indítani. A kiróható fegyelmi büntetés a vétség
súlyosságától függően a fokozatosság figyelembe vétele nélkül is alkalmazható.
(34) A Házirendben nem szabályozott kérdésekre a hatályos felsőoktatási jogszabályok és
egyetemi, illetve kollégiumi szabályzatok, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.