Felvételi szabályzat

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Alapelvek 1. §

(1) A DRHE Egyetemi Kollégium tagkollégiumaiba a kollégiumi felvétel egységes elven, pályázati úton történik.

(2) A felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki a DRHE-val hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen szakra és milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt.

(3) A kollégiumi pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni a DRHE nem debreceni lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgatókat, közülük – jelen szabályzat 4. § (1) bekezdésében rögzített arányszám teljesüléséig – a hátrányos helyzetű hallgatókat.

(4) A kollégiumba a DRHE debreceni lakóhellyel rendelkező hallgatói is felvételt nyerhetnek abban az esetben, ha nincs több vidéki jelentkező a fennmaradó kollégiumi helyekre.

(5) Az Egyetemi Kollégiumnak a DRHE saját hallgatóival fel nem töltött kapacitásának erejéig más felsőoktatási intézmény hallgatója is felvehető.

(6) Az Egyetemi Kollégium két tagkollégiuma között a felvett hallgatók megosztását úgy kell elvégezni, hogy valamennyi hitéleti szakos hallgató egy tagkollégiumban kapjon elhelyezést.

(7) A felvételi kérelmek elbírálása első fokon a Kollégiumi Felvételi Bizottság feladata.

(8) A felvételi kérelmek elsősorban – jelen § (2)-(6) bekezdésében rögzített előnyben részesítési szabályok figyelembe vételével – a tanulmányi, közéleti és szakmai munka, másodsorban szociális rászorultság alapján kerülnek elbírálásra. Így a kollégium elsősorban a jó teljesítményű hallgatóknak kíván kollégiumi elhelyezést biztosítani, ugyanakkor lehetőséget nyújt a szociális vagy egészségügyi szempontból különösen hátrányos helyzetűeknek is.

(9) A fentiek figyelembevételével a rendelkezésre álló férőhelyek 70-75%-át a felsőbb évesek, 30-25%-át az első évesek pályázhatják meg. Felsőbb éves az a hallgató, aki a DRHE-n vagy bármely más, az európai felsőoktatási térséghez tartozó felsőoktatási intézményben már legalább két aktív félévet teljesített. Első éves az a hallgató, aki még nem teljesített két aktív félévet.

(10) A felsőbb évesek rendelkezésére álló férőhelyek 80%-át a Kollégiumi Felvételi Bizottság tanulmányi eredmény, valamint a közéleti, szakmai és kulturális tevékenység alapján, 20%-át pedig a szociális rászorultság alapján tölti fel. A férőhelymegosztás fenti alapelve kétszeres szociális biztosítékot tartalmaz. A jó teljesítményű és szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi munkájuk alapján biztosan bekerülnek a kollégiumba, míg a szociális férőhelyhányad megléte esélyt ad azoknak a hallgatóknak, akik gyenge teljesítményének oka a súlyosan hátrányos szociális háttér.

A felvételi eljárás általános szabályai 2. §

(1) A felvételi eljárás során csak annyi személyes adat kérhető be, amennyi a jogosultság igazolásához, a tanulmányi teljesítmény és a közösségi munka, valamint a szociális és vagyoni helyzet megítéléséhez elengedhetetlenül szükséges. A közölt adatokat a Kollégiumi Felvételi Bizottság titkosan kezeli, másnak át nem adja és azt a felvételi eljárást követő ötödik tanév végéig nyilvántartásában megőrzi, kezeli, majd megsemmisíti. Az adatok kezeléséhez a felvételi pályázati űrlapon be kell szerezni az érintett hozzájáruló nyilatkozatát, és az adatalanyt tájékoztatni kell arról, hogy adatait kik és mennyi ideig kezelik.

(2) A felvételi eljárás eredményéről a pályázót a beadási határidőtől számított 30 napon belül írásban értesíteni kell. Elutasító határozatnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát, valamint a jogorvoslat lehetőségét és határidejét.

(3) Nem vehető fel a kollégiumba az a hallgató, akinek kollégiumi díj-, késedelmi díj- vagy kártérítési tartozása áll fenn a kollégiummal, illetve a DRHE-val szemben. Elutasítható annak a hallgatónak a pályázata is, aki rendszeresen késve fizeti a kollégiumi díjat.

(4) A felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet a DRHE rektora bírálja el.

(5) A felvételi eljárás során elutasított pályázatokat az elért pontszámok alapján a Kollégiumi Felvételi Bizottság újra rangsorolja. Ez a rangsor lesz a „Várólista”. Az évközben megüresedett férőhelyeket az igazgató a „Várólistáról”, a felvételi eljárás során kialakult rangsornak megfelelően tölti fel.

Az első éves hallgatók felvételi eljárása 3. §

(1) Az első éves hallgatók felvétele szociális rászorultság, valamint az 1. §-ban rögzített előnyben részesítési szabályok alapján történik.

(2) Az első éves hallgatók számára a kollégiumi pályázati űrlapot a felvételről szóló értesítéssel együtt kell megküldeni.

A felsőbb éves hallgatók felvételi eljárása 4. §

(1) A DRHE-n, valamint a más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőbb éves hallgatók elbírálása külön történik, a DRHE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkezők hallgatók jelen szabályzat 1 §-ában rögzített előnyben részesítési szabályai szerint.

(2) A felsőbb évesek rendelkezésére álló férőhelyeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság az alábbiak szerint tölti fel: a) 80%-át tanulmányi eredmény, valamint a közéleti, szakmai és kulturális tevékenység (a továbbiakban: közéleti tevékenység) alapján, b) 20%-át szociális rászorultság alapján.

(3) A felsőbb évesek hallgatóknak pályázni lehet: a) tanulmányi eredmény és közéleti tevékenység, vagy b) szociális rászorultság, vagy c) mindkettő alapján.

(4) A felsőbb éves hallgatók a pályázati űrlapokat az Egyetemi Kollégium honlapjáról tölthetik le. A pályázatot a tájékoztatóban meghatározott időpontban és helyen lehet leadni.

(5) Minden pályázó elsőként a tanulmányi eredmény és közéleti tevékenység alapján kerül rangsorolásra. Ennek figyelembevételével az (1) bekezdésben rögzített keretszám által meghatározott számú hallgató vehető fel.

(6) Amelyik pályázó a tanulmányi eredmény és közéleti tevékenység alapján nem nyert felvételt és pályázott szociális alapon is, pályázata szociális alapon is elbírálásra kerül. A tanulmányi eredmény és a közéleti tevékenység alapján megállapított pontszámokat ez esetben a Kollégiumi Felvételi Bizottság nem veszi figyelembe.

A tanulmányi eredmény és a közéleti tevékenység értékelése 5. § 

(1) A hallgatók tanulmányi eredménye és közéleti tevékenysége a DRHE-n a két legutóbbi aktív félévben elért tanulmányi eredményre adható pontokból és a DRHE-n végzett szakmai, kulturális és közéleti tevékenységre adott pontszámokból tevődik össze. Az odaítélhető pontok száma összesen 70 pont.

(2) A tanulmányi eredmény alapján adható pontokat a Kollégiumi Felvételi Bizottság a pályázó előző két aktív félévi tanulmányi átlaga alapján számítja ki az alábbi képlet szerint: A pályázó két utolsó lezárt aktív féléve ösztöndíjindexének számtani közepét 10-zel megszorozva kapjuk a tanulmányi pontszámot. Ezen a jogcímen a pályázónak legfeljebb 50 pont adható.

(3) A közéleti tevékenységre adott pontszámok megállapításánál a Kollégiumi Felvételi Bizottság a felvételt megelőző, legutóbbi két aktív félév tevékenységét veszi figyelembe. Ezen a jogcímen a pályázónak legfeljebb 20 pont adható.

(4) Értékelhető tevékenységek és kapható maximális pontszámaik (a helyi és országos versenyen elért pontszámok összeadódnak!): a) TDK részvétel: 2 pont, b) OTDK részvétel: 3 pont, c) demonstrátori megbízatás: 3 pont, d) Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel: 2 pont, e) Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján való részvétel: 3 pont, f) Országos sportrendezvényen elért 1-3. helyezés: 3 pont, g) Kollégiumi öntevékeny csoportok (szakmai, kulturális, közéleti stb. tevékenység): 2 pont, h) Kollégiumi Bizottsági tagság: 2 pont, i) korábbi HÖK Elnökségi tagság, HÖK Bizottsági tagság: 2 pont, j) korábbi Szenátusi bizottsági tagság: 2 pont, k) Erasmus mobilitási programban való részvétel: 2 pont, l) idegen nyelven teljesített tantárgyak: tantárgyanként 1 pont.

(5) A tanulmányi eredmény és a közéleti tevékenység alapján elnyert pontszámot a (2)-(4) bekezdés alapján odaítélt pontszámok összege adja.

A hallgatók szociális helyzetének mérése 6 §

A Kollégiumi Felvételi Bizottság a DRHE hallgatóinak szociális rászorultságot a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálásának rendje szerint, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9. számú mellékletében rögzített pontrendszer segítségével méri és pontozza. Az odaítélhető pontok száma összesen 70 pont.

Más felsőoktatási intézmények hallgatóira vonatkozó eljárási szabályok 7 §

(1) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak felvétele a DRHE hallgatóinak felvétele után, külön felvételi eljárás alapján történik.

(2) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak a kitöltött kollégiumi pályázati űrlaphoz csatolniuk kell a) a más felsőoktatási intézmény hallgatóinak kiegészítő kollégiumi pályázati űrlapját, b) egy 1-1,5 oldalas, kézzel írott önéletrajzot, c) gyülekezeti lelkészi ajánlást, d) egyéb, egyházi közéleti munkásságot igazoló dokumentumot, e) hallgatói jogviszonnyal még nem rendelkező pályázók esetében az érettségi bizonyítvány másolatát, f) hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók esetében a leckekönyv/tanulmányi füzet másolatát/elektronikus indexük nyomtatott változatát és g) a hallgatói jogviszony igazolását.

(3) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak a Kollégiumi Felvételi Bizottság előtt felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. A felvételi elbeszélgetésen a Bizottság szóbeli, egyéni elbeszélgetés keretében felméri a jelentkezők a) egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatait, b) keresztyén elkötelezettségét és életfelfogását, c) a kollégiumi bentlakással kapcsolatos elképzeléseit, eddigi tapasztalatait.

(4) A pályaalkalmassági elbeszélgetést minden felvételi eljárás során meg kell ismételni.

(5) A felvételi elbeszélgetés után a Bizottság nyílt szavazással dönt a pályázó felvételéről. További mérlegelés nélkül el kell utasítani annak a pályázónak a pályázatét, akinek felvételét a felvételi elbeszélgetés alapján a Bizottság elutasította.